RUAMTHAI PTSB (Kulim)

Laman rasmi Ruam Thai Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim

WARGA RUAMTHAI PTSB JULAI 2009

 1. Hai Lun a/l Woon                                  -   Kg. Naka, Kedah                                       -   DEM Sem.7
 2.     Prissana a/p Boon Mee                          -  Kg. Chang deng, Kedah                            - PTK Sem6
 3. Sunitsa a/p Aik Sok                               -   Tanah Merah, Kelantan                               -   DPR Sem.5
 4. Wadcharak a/l Krom                             -   Kg. Tok Prok, Kedah                                  -   DKA Sem.5
 5. Nattha a/l Ai Chiam                               -   Kg. Cina, Kedah                                        -   DKA Sem.5
 6. Suramit Boon Kong                                -   Seluang, Kedah                                         -   DET Sem.5
 7. Rak sitt a/l Kin - Kbg. Che Noh, Kedah - SKA sem4
 8.     Aliksa a/p Kok hai                                  - Kg.Cina,Kedah                                           -   DTK sem 4
 9.     Surianna a/p Sewat                                 - Kg. Banggol Lada, Kedah                             - SKA sem 4
 10.   Thidawan Khewmani a/p Sutin -   Kg. Paya Sidang -   DPM sem 3
11. Charik a/p Ai Win -   Kg. Padang, Naka -   DEP sem 3
12. Varee Nopparatt a/p Nakon -   Kg. Kubang Che Noh -   DEP sem 3
13.   Deam Rem a/p Nukiang                         -   Kg. Paya Mat Inson, Kedah                         - DPM sem 2
14.   S.priyashini a/p K.somasundram             -   Pekan Baling, Kedah                                  - DAT sem 2
15.   Sarajut a/l Klin                                       - Kg. Lamdin, Kedah                                      -DTK sem 2
16.   Chutamart a/p Ah Cheng                        -   Kg. Begia, Kedah                                       - DAT sem 1
17.   Som Bun a/l Ai Bow                                -   tiada info                                                  - DKM sem 1
18.   Bontri a/l Purof                                       - tiada info                                                   -  DEM sem1
19.   Pranas a/l Arun                                      - tiada info                                                    - DAT sem 1